Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

      “Wymyśl swoją kategorię testową do naszego toru testowania wózków”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą: ,,Wymyśl swoją kategorię testową do naszego toru testowania wózków”, na zasadach wynikających z Regulaminu.

 2. Organizatorem Konkursu oraz administratorem jest E4S Joanna Kurpiewska, z siedzibą przy ul. Izbicka 8A, 04-838 Warszawa, NIP:113-23-62-344, REGON:147208353. zwana dalej jako ,,Organizator”.

 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.03.2020 r. i trwa do 25.03.2020 r.
 5. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy drogą e-mailową, nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu konkursu.

§ 2

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszej Regulaminie mają znaczenie nadane im w przepisach prawa bądź w niniejszym paragrafie:

1)   Konkurs – Konkurs przeprowadzony na fanpage`u: https://www.facebook.com/przetestujwozek/ , którego warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;

2)   Przetestuj-wózek.pl – serwis należący do E4S Joanna Kurpiewska;

3)  E4S Joanna Kurpiewska – oznacza firmę z siedzibą przy ul. Izbicka 8A, 04-838 Warszawa, NIP: 113-23-62-344, REGON: 147208353.

5)  Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;

6)  Targi Toys & Kids Fashion Show – Targi zabawek i akcesoriów dziecięcych, których organizatorem jest Ptak Warsaw Expo, odbędą się w dniach 15.10.2020 r. – 17.10.2020 r. w miejscu: Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn.

7)  Uczestnicy – Osoby, które spełniły warunki, o których mowa w § 3 us. 1 Regulaminu.

8) Nagroda nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, uprawnia Uczestnika, do odbioru zaproszenia do jury konkursowego na zamkniętym evencie otwarcia największego na świecie toru do testowania wózków z udziałem gwiazd, “Przetestuj wózek” na Targach Toys & Kids Fashion Show.

 9) Kategoria testowa – to jeden z elementów toru do testowania wózków, na którym wózki dziecięce będą poddawane testom wytrzymałości, zręczności, itp. Tor podzielony będzie na kilka odcinków testowych, wyłożonych różnego rodzaju podłożem, jak np.: piasek, trawa, chodnik, itp. Każdy odcinek testowy tworzy jedną kategorię testową.  Kategoria może też być sprawdzeniem wózka w jakimś innym aspekcie, jak objętość (sprawdzenie, czy wózek mieści się do windy w bloku), ciężar, itp. 

10) Tor Wózkowy – tor zbudowany z kilku odcinków testowych, wyłożonych różnego rodzaju podłożem, jak np.: piasek, trawa, chodnik, itp. lub inne kategorie (np. box do sprawdzenia, czy wózek zmieści się do standardowej windy w bloku). 

11) Konkurs “Przetestuj wózek”-  konkurs testowania wózków, który odbędzie się na Targach Toys & Kids Fashion Show. W konkursie wózki dziecięce różnych producentów zostaną przetestowane w różnych kategoriach testowych na testowym torze wózkowym. W konkursie zostaną wyłonione najlepsze wózki w danej kategorii testowej.  

 

§ 3

Uczestnicy i Zasady Konkursu

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które są pełnoletnie, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniły łącznie poniższe warunki:
  a)     Wymyśliły sposób przetestowania wózka na Torze Wózkowym.
  b)     Nagrały filmik lub zrobiły zdjęcie lub opisały swój pomysł i zamieściły to w komentarzu do posta konkursowego na fanpage’u Przetestuj-wozek na portalu społecznościowym Facebook.
  c)     Zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursów i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursach, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i ich najbliżsi, przez których należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3.   W skład jury konkursu “Wymyśl swoją kategorię testową do naszego toru testowania wózków” wchodzą:
 1. Rafał Boguta
 2. Anna Bujno
 3. Greta Urbańska 

 

 1.   Wyłonienie zwycięzcy polega na wybraniu przez jury najciekawszego sposobu testowania wózków na torze testowym. Jury może sugerować się ilością “like-ów” pod komentarzem uczestnika.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2020 r.

§ 4

Zasady przyznawania Nagrody

 1. Nagroda w postaci zaproszenia do jury konkursowego “Przetestuj wózek” na Targach Toys & Kids Fashion Show, będzie do wykorzystania przez zwycięzcę w dniach 15.10.2020 r. – 17.10.2020 r. na Targach Toys & Kids Fashion Show w miejscu: Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn.
 2. Nagrodę należy wykorzystać jednorazowo, w przypadku niewykorzystania zaproszenia, nagroda przepada.
 3. Nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 zostanie przyznana jednemu uczestnikowi.
 4. Wydanie Nagrody nastąpi poprzez przekazanie nagrody drogą e-mailową, nie później niż 2 tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje żądanie wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 6. Uprawnienie do skorzystania z Nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie.

 

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

 1.     Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnik może składać w formie:
  a) w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie E4S Joanna Kurpiewska w Warszawie, ul. Izbicka 8A, 04-838, albo przesyłką pocztową;
  b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w jednostce, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu;
  c) w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: rafal@przetestuj-wozek.pl 
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez E4S Joanna Kurpiewska.
 3. W sprawach szczególnie trudnych, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji.
 4. Uczestnik jest informowany przed upływem 30-dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji i przewidywanym terminie odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. E4S Joanna Kurpiewska rozpatruje reklamację i udziela Uczestnikowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 18 marca 2020 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że Organizator dopuści wyraźnie taką możliwość.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://przetestuj-wozek.pl/?page_id=1181&preview=true
 5. Administratorem danych osobowych uczestników jest E4S Joanna Kurpiewska z siedzibą przy ul. Izbickiej 8a, 04-838 Warszawa (w skrócie: E4S) ;  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników oraz ich prawa w tym zakresie znajdują się na stronie: https://przetestuj-wozek.pl/polityka-prywatnosci/
 6. Nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 nie przekracza wartości 2000 zł, oraz należy do dziedziny nauki, dlatego nie podlega opodatkowaniu.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 8. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika
 9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 10. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
 11. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursów. Wszelkie roszczenia związane z Konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora.