Regulamin konkursu do wydarzenia Muuvo Quick SE Special Edition w Warszawie

§1. Organizator i cele konkursu

1.Organizatorem konkursu polegającym na prawidłowym i najszybszym wypisaniu wszystkich nazw wózków Muuvo Quick w komentarzu pod transmisją na żywo, na utworzonym wydarzeniu Przedpremiera Muuvo Quick SE Special Edition w Warszawie na oficjalnym profilu marki Przetestuj-Wózek na Facebooku, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma E4S Joanna Kurpiewska, z siedzibą przy ul. Ryżowej 29, 02-495 w Warszawie, NIP 1132362344, REGON 147208353 zwana dalej Organizatorem.

2.Fundatorem nagród jest: Muuvo Aneta Ludyga spółka jawna z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-948) przy ul. Rychla 18 NIP: 498-026-90-60, KRS:0000751008, dalej zwany Fundatorem.

3.Celem Konkursu jest jak najszybsze i prawidłowe wypisanie wszystkich nazw wózków Muuvo Quick.  

4.Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

5.Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2. Terminy i prowadzenie Konkursu

1.Zgłoszenia do Konkursu (dalej Zgłoszenie) dokonuje się poprzez dodanie komentarza pod transmisją na żywo na utworzonym wydarzeniu, na oficjalnym profilu marki Przetestuj-Wózek na Facebooku, https://www.facebook.com/przetestujwozek (dalej Profil)

2.Przyjmowanie Zgłoszeń prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie: od dnia zamieszczenia konkursu na Profilu Organizatora, tj. 31.05.2022 do dnia 31.05.2022 r. do godz. 23:59 czasu polskiego. Za godzinę końcową przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się godzinę zamieszczenia komentarza pod postem na Profilu.

3.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 01.06.2022 na Profilu Organizatora.

4.Po ogłoszeniu wyników, Organizator niezwłocznie skontaktuje się ze Zwycięzcami. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony Zwycięzcy, lub odmowy podania danych niezbędnych do przesłania Nagrody przez 7 dni, Nagroda przechodzi na kolejną wybraną przez Jury prace.

5.Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator. Organizator jest jednocześnie podmiotem przyrzekającym Nagrodę, o której mowa w §6 Organizator nie jest odpowiedzialny za jakość połączenia internetowego oraz działanie portalu Facebook przed Uczestnikami konkursu.

§3. Uczestnicy

1.Prace są realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie.

2.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia za przedstawieniem zgody opiekuna prawnego.

3. Uczestnik biorący udział w Konkursie może udzielić tylko jednej odpowiedzi w formie komentarza.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora  zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu, w szczególności wchodzący w skład Kapituły, o której mowa w §6 ust. 1 Regulaminu.

§4. Wymogi formalne

1.Zgłoszenie powinno zawierać krótki, liczący od 10 do 100 słów komentarz. 

2.Komentarz musi być tworem samodzielnym.

3.Zgłoszenia przesłane w inny sposób niż podany w §2 ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.

4.Uczestnik oświadcza, iż przesłany przez niego komentarz nie został już wykorzystany w innym konkursie.

5.Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą komentarza, oraz że komentarz nie narusza dóbr osobistych, ani żadnych praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.

§5. Kwalifikacja do Konkursu

1.Organizator weryfikuje spełnienie wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie i odrzuca odpowiedzi w formie komentarzy nie spełniających tych wymogów. Organizator może, ale nie musi wezwać do uzupełnienia braków w przesłanym komentarzu. Przesłany poprawiony komentarz będzie traktowana jako nowy.

2.Komunikacja na linii Organizator – Uczestnik wygląda następująco:

a)Uczestnik zamieszcza komentarz pod wydarzeniem na żywo na Profilu Organizatora

b)Organizator weryfikuje spełnienie wymogów regulaminu konkursowego przez zamieszczony komentarz. O wynikach może, ale nie musi poinformować Uczestnika.

c)Po ogłoszeniu wyników Organizator kontaktuje się przez profil na portalu Facebook z laureatem celem przekazania następujących danych do przesłania Nagrody:

a)Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres do wysyłki.

b)oraz podania na swoim Profilu nazwy profilu na Facebooku kont zwycięzcy.

§6. Nagroda

1.W konkursie przyznawane są 3 nagrody.

2.Nagrodę stanowi butelka na wodę ufundowana przez markę Muuvo.

3.Fundatorem Nagród jest Fundator. Fundator prowadzi wysyłkę Nagrody do zwycięzcy na terenie Polski. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za losy nadanej przesyłki, jak i prawidłowość danych do wysyłki podanych przez zwycięskiego Uczestnika.

4.W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą przez kolejne 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, prawa do nagrody przechodzą na autora kolejnej prawidłowej i najszybciej wysłanej odpowiedzi w formie komentarza. 

§7. Wybór Laureata

1.Wyboru zwycięzców Konkursu, zwanego dalej, Zwycięzcą dokonuje kapituła Konkursu (zwana dalej, Kapitułą), w której skład wchodzą:

a) Dagmara Górnik-Woźniak, redaktorka portalu i sklepów fotelik.info i Przetestuj-Wózek, kierowniczka ds. komunikacji, jako Przewodnicząca Kapituły.

b) Rafał Boguta, kierownik zespołu Przetestuj-Wózek, jako Członek Kapituły.

2.Skład Kapituły może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.

3.Kapituła ocenia komentarze w skali 1–5 punktów w poniższych kategoriach:

a)Prawidłowa odpowiedź,

b)Szybkość przesłanej odpowiedzi.

4.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

5.Z posiedzenia Kapituły sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Kapituły obecnych na posiedzeniu oraz informacje o liczbie punktów przyznanych Opowiadaniom przez poszczególnych członków Kapituły. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Kapituły i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

§8. Prawa autorskie

1.W Konkursie mogą̨ brać́ udział jedynie komentarze będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika, które nie naruszają praw osób trzecich i wolne od wad prawnych. Z chwilą zgłoszenia komentarza do Konkursu uczestnik wyraża zgodę̨ na korzystanie z projektu przez organizatora dla celów konkursowych.

§9. Dane osobowe

1.Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1–88).) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator.

2.Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3.Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

4.Organizator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37–39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Organizatora. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Organizatora związanych z realizacją Konkursu.

5.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.

6.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych przez Uczestników jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.

9.W oparciu o dane osobowe Uczestników Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§10. Postanowienia końcowe

1.Zgłoszenie komentarze w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z brzemieniem §9 Regulaminu.

2.Każdy Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Regulaminu, kierując swoje zapytania pisemnie na e-mail: [email protected]

3.Organizator odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania Zgłoszenia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Zgłoszenia. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął po upływie terminu składania Zgłoszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Organizator może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Jednocześnie Organizator informuje, iż ewentualne przedłużenie terminu składania Zgłoszeń nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku, tzn. nie wydłuża go.

4.Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie są wiążące dla Uczestników.

5.Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919–921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

6.Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://przetestuj-wozek.pl/

Umów się i przyjedź do nas